РУС БЕЛ ENG

Школьный музей

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  4 снежня 2002 г. № 52 8/8879 (19.12.2002)

Аб зацвярджэнні Палажэння аб музеі ўстановы адукацыі

 У адпаведнасці з Палажэннем аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджа8 ным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 29 кастрычніка 2001 г. № 1554 (На8 циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 103, 5 /9279), Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь пастанаўляе:

1. Зацвердзіць Палажэнне аб музеі ўстановы адукацыі (дадаецца).

2. Лічыць страціўшым сілу загад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 24 ліста8 пада 1999 г. № 697 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб музеі навучальна8выхаваўчай установы».

Міністр П.І.БРЫГАДЗІН 08.01.2003 8528 № 8/8877, 8/8879

 УЗГОДНЕНА Міністр культуры Рэспублікі Беларусь Л.П.Гуляка 01.11.2002 ЗАЦВЕРДЖАНА Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 04.12.2002 № 52

ПАЛАЖЭННЕ аб музеі ўстановы адукацыі

 1. Музей установы адукацыі (далей – музей) з’яўляецца тэматычнай сістэматызаванай калекцыяй арыгінальных помнікаў нацыянальнай гісторыі, культуры і прыроды. Работа музея цесна звязана з вучэбна-выхаваўчым працэсам устаноў адукацыі. Музей ажыццяўляе сваю дзейнасць на аб’ектыўнай навуковай аснове.

 2. Музей працуе на грамадскіх пачатках і ствараецца пад кіраўніцтвам педагогаў, бацькоў і іншых зацікаўленых асоб.

3. Арыгінальныя помнікі гісторыі, культуры і прыроды, якія размешчаны ў фондах музеяў, з’яўляюцца агульнанароднай уласнасцю. Яны ўваходзяць у склад Музейнага фонду Рэспублікі Беларусь і дзяржаўнага архіўнага фонду рэспублікі і падлягаюць дзяржаўнаму ўліку ва ўстаноўленым парадку.

4. Музей садзейнічае фарміраванню нацыянальнай самасвядомасці навучэнцаў, беражлівым адносінам да помнікаў гісторыі, культуры, прыроды.

5. Работа музея арганізуецца на аснове самакіравання. Кіруе ёй савет, які выбіраецца на сходзе актыву музея. Педагагічнае кіраўніцтва работай актыву музея ажыццяўляе настаўнік, які прызначаецца загадам дырэктара ўстановы адукацыі.

 6. Савет музея на сваіх пасяджэннях вырашае пытанні ўключэння ў фонды музея паступаючых у працэсе камплектавання помнікаў гісторыі, культуры, прыроды пры ўдзеле ў гэтай рабоце спецыялістаў дзяржаўных музеяў, архіваў і іншых устаноў, разглядае і зацвярджае перспектыўныя каляндарныя планы, разглядае справаздачы пошукавых груп, абмяркоўвае асноўныя пытанні дзейнасці музея, арганізуе падрыхтоўку экскурсаводаў, лектараў, вучобу актыву.

7. З мэтай арганізацыі работы музея з ліку яго актыву могуць стварацца групы на чале з членамі савета музея: пошукавая, перапіскі, фондавая (па апрацоўцы фондаў), экскурсійная і іншыя.

8. Кантроль за дзейнасцю музея ажыццяўляюць органы адукацыі. Метадычную дапамогу музеям аказваюць інстытуты ўдасканалення настаўнікаў, дзяржаўныя музеі, архівы, установы пазашкольнага выхавання і адукацыі.

9. Установы адукацыі могуць ствараць музеі пасля заключэння мясцовых органаў кіравання адукацыяй і культурай Рэспублікі Беларусь аб наяўнасці належных умоў для забеспячэння дзейнасці музеяў. Музеі ўстаноў адукацыі прадстаўляюць у рэгіянальныя дзяржаўныя музеі пісьмовую інфармацыю аб наяўнасці экспанатаў асноўнага фонду, якія ўзяты на ўлік дзяржаўнымі музеямі і з’яўляюцца найбольш каштоўнымі.

10. Рашэнне аб адкрыцці музея прымае педсавет установы адукацыі. Рашэнне аб адкрыцці музея ўзгадняецца з адпаведнымі аддзеламі (упраўленнямі) адукацыі і культуры і афармляецца загадам дырэктара ўстановы адукацыі.

 11. Профіль музея вызначаецца педагагічнай мэтазгоднасцю, характарам сабраных калекцый помнікаў гісторыі, культуры, прыроды. Музеі ўстаноў адукацыі могуць быць: краязнаўчыя, этнаграфічныя, вайсковай славы, літаратурныя, мемарыяльныя, прыродазнаўчыя і іншыя.

12. Стварэнне музея – вынік мэтанакіраванай творчай пошукава-даследчай работы вучэб на-педагагічнага калектыву – магчыма пры наяўнасці: актыву навучэнцаў, здольнага ажыццяўляць сістэматычную пошукавую, фондавую, экспазіцыйную, культурна-асветніцкую работу; кіраўніка-педагога, а таксама пры ўмове актыўнага ўдзелу ў гэтай рабоце педагагічнага калектыву, бацькоў і іншых зацікаўленых асоб; асобнага памяшкання і абсталявання, якія забяспечваюць захаванасць музейных экспанатаў і ўмовы для іх паказу; экспазіцыі, якая адпавядае па зместу і афармленню сучасным патрабаванням і налічвае не менш за 100 арыгінальных экспанатаў; сабранай і зарэгістраванай у інвентарнай кнізе калекцыі музейных прадметаў, якая дае магчымасць ствараць музей вызначанага профілю.

13. Размяшчэнне музеяў у будынках (памяшканнях), якія не адпавядаюць умовам захавання музейных калекцый, забараняецца.

 14. Задачамі музея з’яўляюцца:  вывучэнне і асэнсаванне гісторыі і культуры ў мэтах развіцця інтэлектуальных, маральных, культурных і творчых магчымасцей навучэнцаў, выхавання ў іх нацыянальнай самасвядомасці, далучэння іх да нацыянальнай і агульначалавечай культуры; удзел ва ўдасканаленні вучэбна-выхаваўчай работы; ахова і прапаганда помнікаў гісторыі, культуры, прыроды роднага краю; правядзенне культурна-асветніцкай работы сярод навучэнцаў, бацькоў, насельніцтва.

15. Дзейнасць музея ўключае ў сябе: навуковае камплектаванне, арганізацыю ўліку і захоўвання музейных калекцый, забеспячэнне іх цэласнасці; навуковыя даследаванні на аснове музейных калекцый, архіўных, бібліятэчных і іншых матэрыялаў; праектаванне і стварэнне музейных экспазіцый і выстаў, музейны дызайн і афарміцельскія работы; усе віды рэстаўрацыі і кансервацыі музейных прадметаў; падрыхтоўку і выданне каталогаў музейных калекцый, іншай друкаванай і сувенірнай прадукцыі; папулярызацыю музейных калекцый.

 16. Установы адукацыі ствараюць належныя ўмовы для прафесійнага росту і павышэння кваліфікацыі работнікаў музеяў.

17. У склад экспазіцый музеяў устаноў адукацыі ўваходзяць: калекцыі і асобныя музейныя рэчы, якія звязаны з важнейшымі з’явамі і падзеямі ў жыцці беларускага і іншых народаў, дзяржавы і грамадства, з развіццём культуры і быту, навукі і тэхнікі, мастацтва і літаратуры, з жыццём і дзейнасцю дзяржаўных дзеячаў навукі, літаратуры, культуры і мастацтва, актыўных удзельнікаў гістарычных падзей; творы манументальнага выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога (у тым ліку народнага), музычнага, тэатральнага і іншых відаў мастацтва; калекцыі і асобныя прадметы геалогіі, палеанталогіі, мінералогіі, фауны і флоры, якія характарызуюць прыродазнаўчую гісторыю; рукапісы ўсіх відаў, уключаючы рукапісныя і старадрукаваныя кнігі, антыкварныя, рэдкія і асабліва каштоўныя выданні; нумізматычныя, геральдычныя, сфрагістычныя, эпіграфічныя калекцыі і асобныя прадметы; калекцыі зброі і вайсковай атрыбутыкі, а таксама асобныя прадметы ваеннай тэматыкі; іншыя прадметы, якія з’яўляюцца гістарычнай, навуковай, мастацкай і культурнай каштоўнасцю.

18. Помнікі гісторыі і культуры, якія маюць асаблівае навукова-гістарычнае або мастац кае значэнне, уключаючы ордэны і медалі, а таксама прадметы, захаванасць якіх не можа быць забяспечана музеем установы адукацыі, у мэтах забеспячэння бяспекі павінны быць перададзены ў дзяржаўныя музеі са складаннем акта перадачы. Захаванне ўзораў халоднай і агнястрэльнай зброі ў музеі магчыма толькі пасля прывядзення яе ў стан непрыдатнасці да выкарыстання і адпаведнага дазволу мясцовых органаў унутраных спраў.

19. На музеі па правілах уліку, захоўвання і выкарыстання рухомых і асобных нерухомых гістарычна-культурных каштоўнасцей распаўсюджваюцца палажэнні нарматыўных прававых актаў, якія дзейнічаюць для дзяржаўных музеяў.

20. Перадача калекцый ці асобных музейных прадметаў з музеяў устаноў адукацыі ў мэтах культурнага абмену паміж музеямі розных форм уласнасці ў часовае карыстанне ажыццяўляецца са згоды музея-ўладальніка па пісьмоваму дазволу дзяржаўных органаў кіравання адукацыяй і культурай аблвыканкомаў (Мінгарвыканкома).

 21. Адказнасць за арганізацыю захаванасці фондаў ускладаецца на дырэктара ўстановы адукацыі, у якой функцыянуе музей.

22. Музею, работа якога адпавядае патрабаванням дадзенага палажэння, Рэспубліканскім, абласнымі, Мінскім гарадскім цэнтрамі турызму і краязнаўства навучэнцаў прысвойваецца званне «Музей навучальна-выхаваўчай установы» і выдаецца пашпарт.

23. У выпадку спынення дзейнасці музея ўстановы адукацыі пытанне перадачы яго фондаў у дзяржаўныя музеі вырашаецца органамі адукацыі і культуры, афармляецца загадам дырэктара ўстановы адукацыі са складаннем акта перадачы. У іншых выпадках музей кансервуецца (кіраўнік музея сумесна з прадстаўнікамі ад устаноў адукацыі і культуры складае акт наяўнасці прадметаў; памяшканне, дзе знаходзяцца фонды музея, апячатваецца).

1.

Название образовательного учреждения

ГУО «Улльская средняя школа Бешенковичского района имени Л.М. Доватора» 

2.

Юридический адрес

211375 Витебская обл., Бешенковичский р-н, а.г. Улла, ул. Романова д.50

3.

ФИО директора, телефон

Гаськов Владимир Владимирович

80213168392

4.

ФИО руководителя музея

Руководитель музея:

Калистратова Снежана Иосифовна

5.

Наличие собственного сайта школы


Улльская средняя школа Бешенковичского района (beshroo.gov.by)

6.

Количество обучающихся, постоянно работающих в музее

3 человека - Бондаренко Алексей, Пучкова Кира, Черенок Карина.

7.

Краткая историческая справка о создании и развитии музея

Учредителем школьного историко-краеведческого музея является ГУО «Улльская средняя школа Бешенковичского района имени Л.М. Доватора».

Приказ №36 от 04.05. 1985 года. Об открытии школьного музея  «Боевой славы».

8.

Направления деятельности музея

Историко-краеведческая,  фондовая, исследовательская, поисковая.

9.

План деятельности музея

Составляется годовое календарно-тематическое.

10.

Проведение экскурсий и просветит. работы

На базе музея проводятся экскурсионная и просветительская работа с использованием материалов музея

11.

Проведение массовых мероприятий на базе школы

Классные часы, тематические уроки, «уроки Мужества»,  общешкольная линейка посвященные датам  Великой Отечественной воны и ко Дню Защитника Отечества(«уроки Мужества»), проведение тематических экскурсий в зале музея

12.

Экскурсии по музею

Обзорная экскурсия, тематические экскурсии –«Историческая справка об Улле», «Боевой путь 270 стр. дивизии», «Л.М.Доватор», «Они освобождали наш поселок»  и др.

13.

Планируемый материал работы.

1. Инвентаризация школьного музея;

2. Составление перечня ценных экспонатов;

3.Разработка тематических экскурсий, музейных лекций и занятий по экспозиции музея и т.д

14.

Перечень наиболее ценных экспонатов.

1.Каска немецкая

2.Соперная лопата

3.Снаряд от авиационной бомбы

4.Бур

5.Бляха

6.Пулеметная лента с гильзами и т.д

План работы музея

«Боевой Славы»

на первое полугодие 2023/2024 уч. год

Цели и задачи:

- воспитание у учащихся чувства гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, чувства гордости за героические победы белорусского народа.

- формирование у учащихся интереса к истории школы, её учителям и выпускникам

План работы

Сроки

Ответственный

1. Организационная работа

1. Составить и утвердить план работы музея на 1-е полугодие 2021-2022 уч. год

Сентябрь

Калистратова С.И.

2. Подготовить группу экскурсоводов по действующим экспозициям музея и вновь созданных из числа учащихся 5-9 классов

в теч. года

Калистратова С.И.

3.  Продолжить работу по оформлению

    музейной документации

в теч. года

Калистратова С.И.

4 . Создать инициативную группу по    планированию и проведению экскурсии «Геноцид жителей – наших земляков во время ВОВ»

сентябрь-декабрь

Калистратова С.И.

5.Принимать участие в районных смотрах, конкурсах

По плану

Калистратова С.И.

2. Экскурсионная работа

1.     Продолжить проведение экскурсий по действующим экспозициям музея для учащихся школы, гостей, родителей и жителей микрорайона,

в теч. года

экскурсоводы Калистратова С.И.

1.     Подготовить экскурсию, посвящённую геноциду жителей – земляков в годы ВОВ

ноябрь

экскурсоводы Калистратова С.И.

1.     Принять участие в районных исследовательских работах

по плану

Кл. руководители Калистратова С.И.

Кл. руководители Калистратова С.И.

III. Экспозиционная работа

1. Продолжить работу по сбору материалов для создания новых экспозиций

В теч. года

Калистратова С.И.

2. Оформить материалы, посвящённые   школьным династиям, истории пионерской  и комсомольской организации школы

3. Продолжить встречи с выпускниками    школы разных лет, ветеранами труда 

   записывать их   воспоминания

4. Продолжить сбор печатных публикаций о деревне,    школе, учителях и учащихся

IV. Использование музея в учебной и конкурсной деятельности

1. Организация и проведение тематических уроков по предметам, классных часов, встреч с воинами  и выпускниками школы

В теч. года

Калистратова С.И.

2. Организация и проведение конкурсов: рисунков, сочинений и проектов, посвящённых Победе.

                                           

                                  V. Взаимодействие с другими музеями

1. Организация экскурсий:

·        В музеи других школ Бешенковичского  района

В теч .года

Калистратова С.И.

 

 

 

                                                                                      «Музей - грандиозная памятная книга человечества»

Л.В. Луначарский

 

 Школьный музей является одним из самых эффективных способов сохранения и осмысления человеческого опыта.

  Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня - это одна из важных и актуальных проблем, от решения которой во многом зависит будущее нашей страны.

  Наше время характеризуется утратой патриотизма. Именно сейчас особенно необходимо и важно воспитывать в молодежи такие качества, как гражданственность, трудолюбие, любовь к Родине и окружающей природе, семье.

   Именно деятельность школьного музея помогает решать эту проблему в школе. Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность.  

   Школьный музей рассчитан на детей. Дети - будущее нашего общества. Если мы хотим вырастить достойных граждан, патриотов отечества, мы должны воспитать в наших детях духовно-нравственный стержень. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно двигаться вперед. С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Школьный музей вносит достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и помогает воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины. Ребенок, подросток, который будет знать историю своего села, города, быта своих предков, памятников архитектуры, никогда не совершит акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других.  

 В решении важных образовательно-воспитательных задач существенную помощь учителям нашей школы оказывает Музей Боевой Славы. Именно он дает возмож­ность школьникам особенно остро почувствовать свою роль наследников истории, ощутить себя звеном в цепи поколений.

 

 

 Дата основания музея:

1985 г.  – комната боевой славы

1990 г. – музей боевой славы

2005 г. – историко-краеведческий музей

2015 г. – реконструкция музея

 

Основные разделы экспозиций:

-историческая справка об Улле

-боевой путь 270 стр. дивизии

-диаграмма «Освобождения Уллы»

-Л. М. Доватор

- ветераны нашего поселка

- из воспоминаний ветеранов

- они освобождали наш поселок

Руководитель музея- Калистратова Снежана Иосифовна

 

  Цель и задачи

 

       Цель: создание условий для воспитания гражданина и патриота с личной ответственностью перед Родиной и за нее, высокой культурой, гуманистической направленностью, умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества, любящего свою семью, школу, село, государство.

                                                                                                                            

Задачи:

  • развитие интереса к истории родного края;
  • развитие   интереса  к   поиску,   исследованиям,   научно-познавательной деятельности;
  • развитие творческих способностей учащихся;
  • воспитание чувства уважения, толерантности по отношению к белорусскому русскому народу, так и народу живущему рядом;
  • сохранение исторического наследия и исторической памяти;
  • сохранение лучших традиций школы, района, города;
  • развитие деятельности учащихся по охране памятных мест, памятников истории и культуры родного края.

 

   Музей , который расположен в нашей  школе непременно отражает историю Улльского края , особенно в период ВОВ. Это позволяет нам понять что люди которые проживали в нашей местности внесли  огромный вклад в эту Великую Победу. На примере Л.М.Доватора который родился в д.Хотино.

    Имеется много фотографий других людей которые немало сделали для освобождения Уллы(примером является стенд «Они освобождали наш поселок»)

    Так же большое внимание уделяется боевому пути 270- й стрелковой дивизии:

  В музее иметься много вещей со времен Великой Отечественной Войны, письма солдат, ордена, боевые принадлежности и личные вещи.

 Уважаемые гости, наша школа находится в замечательном поселке «Улла», который имеет свою историю. Давайте посмотрим на этот стенд и немного познакомимся с историей нашей местности.

 

     В настоящее время трудно установить фактическую дату основания поселения, носящего название Улла, но надо полагать, что оно возникло в глубокой древности, ибо по р.Западная Двина проходил знаменитый путь «из варяг в греки», поэтому поселение занимало тогда выгодное положение.

    Поселение Улла как местечко впервые упоминается в «Литовской метрике» 1553 году. Оно принадлежало тогда князьям Ямонтовичам и Лукомским и входило в состав Полоцкого княжества.

   Царь Иван Васильевич Грозный, завоевав Полоцкое княжество, повелел в 1563 году построить на полуострове, образуемом реками Западной Двиной и Уллой, замок с обводной стеной и башнями. В 1568 году король польский Сигизмунд-Август сосредоточил крупные силы (около 100 тысяч человек) и под командованием гетмана Яна Иеронима Ходкевича была предпринята попытка взять замок, но она не увенчалась успехом.

20 сентября 1568 года гетман Роман Сангушко с отрядами Войны, Тышкевича и Лукомского после кровопролитного сражения взял замок, захватил в плен 300 человек и начисто снёс его укрепления.

          Впоследствии русскими войсками на том же самом месте вновь был воздвигнут замок, но и он вскоре был разрушен литовцами, а земли по реке Улла отошли к Речи Посполитой.

Во время русско-польской войны (1654-1667гг.) войска царя Алексея Михайловича заняли всю Белоруссию, в т.ч. и Уллу. Замок оказал сопротивление русским войскам, и все его укрепления были уничтожены.

    В 1812 году Улла была оккупирована французами

 Через местечко Улла и Улльскую волость проходили торговый и военный тракты.

  Промышленность Уллы была представлена 3-я кожевенными «заводами» (кустарными мастерскими) и одной водяной мельницей, кроме того, имелось 6 хлебных магазинов, две винные лавки, почтово-телеграфное отделение.

   Население местечка занималось в основном мелочной торговлей, сплавом леса, выделкой кож, постройкой и сбытом лодок и другими мелкими промыслами.

События Октябрьской революции 1917 года написали новую страницу в истории посёлка…выдвинули свои имена…

    В 1929 году был построен мост через реку Западная Двина, в этом же, 1929 году, построено здание средней школы. В 1931 году – льнозавод, в 1935г. – военный городок. С 1924 по 1931годы Улла являлась районным центром. После Великой Отечественной войны в 1946г. на недолгое время Улле возвращается статус районного центра, позже опять ликвидируется (в 1955 году).

    В 1956 году начинает работать Улльское СПТУ №3. В 1957г. СПТУ №3 присвоено имя Л.М. Доватора.

В 1964 году был создан совхоз имени Романова.

В 1978 году было построено новое здание детского сада-яслей.

В 1979 году было построено новое здание средней школы, а в старом здании открыта детская музыкальная школа и библиотека.

 

   Узнав про историю нашего края мы понимаем что судьба людей была не такой то и простой, но самое тяжелое время было впереди. Впереди была Великая Отечественная Война. Тяжелые годы испытаний, страданий и потерь. Эта трагедия коснулась и нашего поселка.

   Сегодня мы с вами перенесемся в события 70-летней давности. В те суровые и далекие годы, когда на нашей земле бушевала самая страшная из войн, которые когда-либо знало человечество

   Давайте обратимся к стенду, посмотрим, послушаем и проникнемся трагедией,  подвигами и героизмом наших людей.

  Речь будет идти о 270- стрелковой дивизии. О том, при каких обстоятельствах был освобождён наш посёлок от немецко – фашистских захватчиков в 1944 году.

В августе 1941 года в обстановке упорных оборонительных боёв в районе Мелитополя Запорожской области была сформирована 270-я стрелковая дивизия. Первым её командиром был генерал-майор З.Ю. Кутлин, под командованием которого дивизия вступила в боевые действия на рубеже р. Днепр, под Павлоградом и Красноградом.

   В октябре 1943 года, развивая наступление, дивизия вступает на территорию Белоруссии. В ночь с 21 на 22 июня 1944 года дивизия сосредоточилась северо-западнее города Витебска в районе деревни Хобанище. В 5 часов утра мощный огонь артиллерийских орудий и миномётов всех калибров в одно мгновение разрушил тишину. Началось наступление. 23 июня была взята станция Ловша и дивизия вышла к Западной Двине, однако форсировать её с ходу не удалось. Враг организовал оборону левого берега реки и встретил наступающие части мощным заградительным огнём. Командир дивизии Беляев Иван Петрович понимал, что в создавшихся условиях нельзя продолжать форсирование реки, он приказал остановить наступление. По ночам противник зажигательными пулями из пулемётов поджигал дом за домом в деревнях Кордон, Шаурино, Надёжино, Ерашово и таким образом освещал реку.

В бою 26 июня 1944 года при форсировании реки Западная Двина в районе деревни Ерашово бойцы Угрюмов и Зверев проявили героизм и бесстрашие. Несмотря на многослойный заградительный огонь врага, первыми стали переправляться через водное пространство, увлекая за собой другие подразделения.

   Вступив на берег, занятый противником, Угрюмов и Зверев смелыми решительным броском ворвались во вражескую траншею, своим порывом вдохновив на подвиги других воинов взвода. В жаркой рукопашной схватке Угрюмов В.С. уничтожил несколько фрицев. Младший сержант Зверев А.М. забросал врагов гранатами, уничтожив до десяти гитлеровцев. Своими продуманными, решительными действиями они вместе с бойцами подразделения способствовали расширению плацдарма на вражеском берегу. В этом тяжёлом бою пал смертью храбрых мл.сержант Зверев А.М., а лейтенант Угрюмов С.В., раненый, продолжал руководить боем.

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1944 года за успешное выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками  при овладении г. Полоцком, проявленное при этом доблесть и мужество, 270-я стрелковая дивизия награждена орденом Красного Знамени. Затем она ведёт бои за освобождение Прибалтики, участвует в знаменитой Клайпедской операции, в прорыве обороны врага северо-западнее г. Шауляя в Литве.

Полки дивизии награждены:

973 полк – Орденом Красного Знамени;

975 стрелковый полк – Орденом Суворова 3-й степени;

977 стрелковый полк – Орденом Кутузова 3-й степени.

На этих стендах вы можете увидеть материалы, посвящённые героическим подвигам бойцов дивизии, прочитать отрывки из воспоминаний и писем, увидеть вещи, присланные школьному музею.

  Спасибо за внимание. Я предлагаю самостоятельно просмотреть экспонаты  и если есть вопросы мы постараемся на них ответить.

 

  В 2015 году произошла реконструкция музея, обновились стенды , изменился внешний вид музея, но его суть осталась прежней : донести до молодого поколения все что имело отношение к нашему родному поселку,  передать все горести и утраты которые принесла нам ВОВ, почтить память тех кто внес вклад в эту Великую Победу.

 

   В музее постоянно проводятся мероприятия посвященные ВОВ,  уроки истории на данную тематику .Мы надеемся что к нам в музей будут приезжать и ученики из других школ и может быть районов, и узнают всю богатую историю нашего поселка на территории которого расположена наша школа. 

 17 февраля 2022 

Месячник патриотического воспитания невозможно представить без музейных уроков. Ребята посетили в очередной раз школьный музей «Боевой славы», возобновили в памяти, ранее полученные знания, вспомнили земляков-героев, поделились впечатлениями, задали вопросы. 

  

 

   

   

 

 

2 февраля 2021 года в школьном музее был проведен информационный час "Что мы знаем о Доваторе"

Изображение

 

 10 декабря учащиеся начальных классов посетили школьный музей. Ребят встретили приветливые экскурсоводы. Они рассказали об истории агрогородка, о участии наших земляков в событиях Великой Отечественной войны, знаменитых земляках. Экскурсоводы предложили ребятам рассмотреть экспонаты. 

    Музей можно назвать «волшебной машиной времени», в которой за считанные минуты, за короткое время, отведенное на урок или внеклассное занятие, ученик может совершить путешествие в минувшие десятилетия, увидеть не только прошлое и день сегодняшний, но и заглянуть в будущее, сопоставить и сравнить события разных времен.

Изображение Изображение

Виртуальный журнал «Страшное эхо войны»

Война закончилась. Но песней опалённой 

Над каждым домом до сих пор она кружит,

И не забыли мы, что двадцать миллионов

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.

19 июня 2020 года в оздоровительном лагере "Зорька" прошло мероприятие «Страшное эхо войны». Воспитанники посмотрели презентацию, посетили школьный музей, возложили цветы у памятника.

Изображение