РУС БЕЛ ENG

Школьный музей

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  4 снежня 2002 г. № 52 8/8879 (19.12.2002)

Аб зацвярджэнні Палажэння аб музеі ўстановы адукацыі

 У адпаведнасці з Палажэннем аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджа8 ным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 29 кастрычніка 2001 г. № 1554 (На8 циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 103, 5 /9279), Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь пастанаўляе:

1. Зацвердзіць Палажэнне аб музеі ўстановы адукацыі (дадаецца).

2. Лічыць страціўшым сілу загад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 24 ліста8 пада 1999 г. № 697 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб музеі навучальна8выхаваўчай установы».

Міністр П.І.БРЫГАДЗІН 08.01.2003 8528 № 8/8877, 8/8879

 УЗГОДНЕНА Міністр культуры Рэспублікі Беларусь Л.П.Гуляка 01.11.2002 ЗАЦВЕРДЖАНА Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 04.12.2002 № 52

ПАЛАЖЭННЕ аб музеі ўстановы адукацыі

 1. Музей установы адукацыі (далей – музей) з’яўляецца тэматычнай сістэматызаванай калекцыяй арыгінальных помнікаў нацыянальнай гісторыі, культуры і прыроды. Работа музея цесна звязана з вучэбна-выхаваўчым працэсам устаноў адукацыі. Музей ажыццяўляе сваю дзейнасць на аб’ектыўнай навуковай аснове.

 2. Музей працуе на грамадскіх пачатках і ствараецца пад кіраўніцтвам педагогаў, бацькоў і іншых зацікаўленых асоб.

3. Арыгінальныя помнікі гісторыі, культуры і прыроды, якія размешчаны ў фондах музеяў, з’яўляюцца агульнанароднай уласнасцю. Яны ўваходзяць у склад Музейнага фонду Рэспублікі Беларусь і дзяржаўнага архіўнага фонду рэспублікі і падлягаюць дзяржаўнаму ўліку ва ўстаноўленым парадку.

4. Музей садзейнічае фарміраванню нацыянальнай самасвядомасці навучэнцаў, беражлівым адносінам да помнікаў гісторыі, культуры, прыроды.

5. Работа музея арганізуецца на аснове самакіравання. Кіруе ёй савет, які выбіраецца на сходзе актыву музея. Педагагічнае кіраўніцтва работай актыву музея ажыццяўляе настаўнік, які прызначаецца загадам дырэктара ўстановы адукацыі.

 6. Савет музея на сваіх пасяджэннях вырашае пытанні ўключэння ў фонды музея паступаючых у працэсе камплектавання помнікаў гісторыі, культуры, прыроды пры ўдзеле ў гэтай рабоце спецыялістаў дзяржаўных музеяў, архіваў і іншых устаноў, разглядае і зацвярджае перспектыўныя каляндарныя планы, разглядае справаздачы пошукавых груп, абмяркоўвае асноўныя пытанні дзейнасці музея, арганізуе падрыхтоўку экскурсаводаў, лектараў, вучобу актыву.

7. З мэтай арганізацыі работы музея з ліку яго актыву могуць стварацца групы на чале з членамі савета музея: пошукавая, перапіскі, фондавая (па апрацоўцы фондаў), экскурсійная і іншыя.

8. Кантроль за дзейнасцю музея ажыццяўляюць органы адукацыі. Метадычную дапамогу музеям аказваюць інстытуты ўдасканалення настаўнікаў, дзяржаўныя музеі, архівы, установы пазашкольнага выхавання і адукацыі.

9. Установы адукацыі могуць ствараць музеі пасля заключэння мясцовых органаў кіравання адукацыяй і культурай Рэспублікі Беларусь аб наяўнасці належных умоў для забеспячэння дзейнасці музеяў. Музеі ўстаноў адукацыі прадстаўляюць у рэгіянальныя дзяржаўныя музеі пісьмовую інфармацыю аб наяўнасці экспанатаў асноўнага фонду, якія ўзяты на ўлік дзяржаўнымі музеямі і з’яўляюцца найбольш каштоўнымі.

10. Рашэнне аб адкрыцці музея прымае педсавет установы адукацыі. Рашэнне аб адкрыцці музея ўзгадняецца з адпаведнымі аддзеламі (упраўленнямі) адукацыі і культуры і афармляецца загадам дырэктара ўстановы адукацыі.

 11. Профіль музея вызначаецца педагагічнай мэтазгоднасцю, характарам сабраных калекцый помнікаў гісторыі, культуры, прыроды. Музеі ўстаноў адукацыі могуць быць: краязнаўчыя, этнаграфічныя, вайсковай славы, літаратурныя, мемарыяльныя, прыродазнаўчыя і іншыя.

12. Стварэнне музея – вынік мэтанакіраванай творчай пошукава-даследчай работы вучэб на-педагагічнага калектыву – магчыма пры наяўнасці: актыву навучэнцаў, здольнага ажыццяўляць сістэматычную пошукавую, фондавую, экспазіцыйную, культурна-асветніцкую работу; кіраўніка-педагога, а таксама пры ўмове актыўнага ўдзелу ў гэтай рабоце педагагічнага калектыву, бацькоў і іншых зацікаўленых асоб; асобнага памяшкання і абсталявання, якія забяспечваюць захаванасць музейных экспанатаў і ўмовы для іх паказу; экспазіцыі, якая адпавядае па зместу і афармленню сучасным патрабаванням і налічвае не менш за 100 арыгінальных экспанатаў; сабранай і зарэгістраванай у інвентарнай кнізе калекцыі музейных прадметаў, якая дае магчымасць ствараць музей вызначанага профілю.

13. Размяшчэнне музеяў у будынках (памяшканнях), якія не адпавядаюць умовам захавання музейных калекцый, забараняецца.

 14. Задачамі музея з’яўляюцца:  вывучэнне і асэнсаванне гісторыі і культуры ў мэтах развіцця інтэлектуальных, маральных, культурных і творчых магчымасцей навучэнцаў, выхавання ў іх нацыянальнай самасвядомасці, далучэння іх да нацыянальнай і агульначалавечай культуры; удзел ва ўдасканаленні вучэбна-выхаваўчай работы; ахова і прапаганда помнікаў гісторыі, культуры, прыроды роднага краю; правядзенне культурна-асветніцкай работы сярод навучэнцаў, бацькоў, насельніцтва.

15. Дзейнасць музея ўключае ў сябе: навуковае камплектаванне, арганізацыю ўліку і захоўвання музейных калекцый, забеспячэнне іх цэласнасці; навуковыя даследаванні на аснове музейных калекцый, архіўных, бібліятэчных і іншых матэрыялаў; праектаванне і стварэнне музейных экспазіцый і выстаў, музейны дызайн і афарміцельскія работы; усе віды рэстаўрацыі і кансервацыі музейных прадметаў; падрыхтоўку і выданне каталогаў музейных калекцый, іншай друкаванай і сувенірнай прадукцыі; папулярызацыю музейных калекцый.

 16. Установы адукацыі ствараюць належныя ўмовы для прафесійнага росту і павышэння кваліфікацыі работнікаў музеяў.

17. У склад экспазіцый музеяў устаноў адукацыі ўваходзяць: калекцыі і асобныя музейныя рэчы, якія звязаны з важнейшымі з’явамі і падзеямі ў жыцці беларускага і іншых народаў, дзяржавы і грамадства, з развіццём культуры і быту, навукі і тэхнікі, мастацтва і літаратуры, з жыццём і дзейнасцю дзяржаўных дзеячаў навукі, літаратуры, культуры і мастацтва, актыўных удзельнікаў гістарычных падзей; творы манументальнага выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога (у тым ліку народнага), музычнага, тэатральнага і іншых відаў мастацтва; калекцыі і асобныя прадметы геалогіі, палеанталогіі, мінералогіі, фауны і флоры, якія характарызуюць прыродазнаўчую гісторыю; рукапісы ўсіх відаў, уключаючы рукапісныя і старадрукаваныя кнігі, антыкварныя, рэдкія і асабліва каштоўныя выданні; нумізматычныя, геральдычныя, сфрагістычныя, эпіграфічныя калекцыі і асобныя прадметы; калекцыі зброі і вайсковай атрыбутыкі, а таксама асобныя прадметы ваеннай тэматыкі; іншыя прадметы, якія з’яўляюцца гістарычнай, навуковай, мастацкай і культурнай каштоўнасцю.

18. Помнікі гісторыі і культуры, якія маюць асаблівае навукова-гістарычнае або мастац кае значэнне, уключаючы ордэны і медалі, а таксама прадметы, захаванасць якіх не можа быць забяспечана музеем установы адукацыі, у мэтах забеспячэння бяспекі павінны быць перададзены ў дзяржаўныя музеі са складаннем акта перадачы. Захаванне ўзораў халоднай і агнястрэльнай зброі ў музеі магчыма толькі пасля прывядзення яе ў стан непрыдатнасці да выкарыстання і адпаведнага дазволу мясцовых органаў унутраных спраў.

19. На музеі па правілах уліку, захоўвання і выкарыстання рухомых і асобных нерухомых гістарычна-культурных каштоўнасцей распаўсюджваюцца палажэнні нарматыўных прававых актаў, якія дзейнічаюць для дзяржаўных музеяў.

20. Перадача калекцый ці асобных музейных прадметаў з музеяў устаноў адукацыі ў мэтах культурнага абмену паміж музеямі розных форм уласнасці ў часовае карыстанне ажыццяўляецца са згоды музея-ўладальніка па пісьмоваму дазволу дзяржаўных органаў кіравання адукацыяй і культурай аблвыканкомаў (Мінгарвыканкома).

 21. Адказнасць за арганізацыю захаванасці фондаў ускладаецца на дырэктара ўстановы адукацыі, у якой функцыянуе музей.

22. Музею, работа якога адпавядае патрабаванням дадзенага палажэння, Рэспубліканскім, абласнымі, Мінскім гарадскім цэнтрамі турызму і краязнаўства навучэнцаў прысвойваецца званне «Музей навучальна-выхаваўчай установы» і выдаецца пашпарт.

23. У выпадку спынення дзейнасці музея ўстановы адукацыі пытанне перадачы яго фондаў у дзяржаўныя музеі вырашаецца органамі адукацыі і культуры, афармляецца загадам дырэктара ўстановы адукацыі са складаннем акта перадачы. У іншых выпадках музей кансервуецца (кіраўнік музея сумесна з прадстаўнікамі ад устаноў адукацыі і культуры складае акт наяўнасці прадметаў; памяшканне, дзе знаходзяцца фонды музея, апячатваецца).

1.

Название образовательного учреждения

ГУО «Улльская средняя школа Бешенковичского района имени Л.М. Доватора» 

2.

Юридический адрес

211375 Витебская обл., Бешенковичский р-н, а.г. Улла, ул. Романова д.50

3.

ФИО директора, телефон

Гаськов Владимир Владимирович

80213168392

4.

ФИО руководителя музея

Руководитель музея:

Калистратова Снежана Иосифовна

5.

Наличие собственного сайта школы


Улльская средняя школа Бешенковичского района (beshroo.gov.by)

6.

Количество обучающихся, постоянно работающих в музее

3 человека - Бондаренко Алексей, Пучкова Кира, Черенок Карина.

7.

Краткая историческая справка о создании и развитии музея

Учредителем школьного историко-краеведческого музея является ГУО «Улльская средняя школа Бешенковичского района имени Л.М. Доватора».

Приказ №36 от 04.05. 1985 года. Об открытии школьного музея  «Боевой славы».

8.

Направления деятельности музея

Историко-краеведческая,  фондовая, исследовательская, поисковая.

9.

План деятельности музея

Составляется годовое календарно-тематическое.

10.

Проведение экскурсий и просветит. работы

На базе музея проводятся экскурсионная и просветительская работа с использованием материалов музея

11.

Проведение массовых мероприятий на базе школы

Классные часы, тематические уроки, «уроки Мужества»,  общешкольная линейка посвященные датам  Великой Отечественной воны и ко Дню Защитника Отечества(«уроки Мужества»), проведение тематических экскурсий в зале музея

12.

Экскурсии по музею

Обзорная экскурсия, тематические экскурсии –«Историческая справка об Улле», «Боевой путь 270 стр. дивизии», «Л.М.Доватор», «Они освобождали наш поселок»  и др.

13.

Планируемый материал работы.

1. Инвентаризация школьного музея;

2. Составление перечня ценных экспонатов;

3.Разработка тематических экскурсий, музейных лекций и занятий по экспозиции музея и т.д

14.

Перечень наиболее ценных экспонатов.

1.Каска немецкая

2.Соперная лопата

3.Снаряд от авиационной бомбы

4.Бур

5.Бляха

6.Пулеметная лента с гильзами и т.д

План работы музея

«Боевой Славы»

на первое полугодие 2023/2024 уч. год

Цели и задачи:

- воспитание у учащихся чувства гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, чувства гордости за героические победы белорусского народа.

- формирование у учащихся интереса к истории школы, её учителям и выпускникам

План работы

Сроки

Ответственный

1. Организационная работа

1. Составить и утвердить план работы музея на 1-е полугодие 2021-2022 уч. год

Сентябрь

Калистратова С.И.

2. Подготовить группу экскурсоводов по действующим экспозициям музея и вновь созданных из числа учащихся 5-9 классов

в теч. года

Калистратова С.И.

3.  Продолжить работу по оформлению

    музейной документации

в теч. года

Калистратова С.И.

4 . Создать инициативную группу по    планированию и проведению экскурсии «Геноцид жителей – наших земляков во время ВОВ»

сентябрь-декабрь

Калистратова С.И.

5.Принимать участие в районных смотрах, конкурсах

По плану

Калистратова С.И.

2. Экскурсионная работа

1.     Продолжить проведение экскурсий по действующим экспозициям музея для учащихся школы, гостей, родителей и жителей микрорайона,

в теч. года

экскурсоводы Калистратова С.И.

1.     Подготовить экскурсию, посвящённую геноциду жителей – земляков в годы ВОВ

ноябрь

экскурсоводы Калистратова С.И.

1.     Принять участие в районных исследовательских работах

по плану

Кл. руководители Калистратова С.И.

Кл. руководители Калистратова С.И.

III. Экспозиционная работа

1. Продолжить работу по сбору материалов для создания новых экспозиций

В теч. года

Калистратова С.И.

2. Оформить материалы, посвящённые   школьным династиям, истории пионерской  и комсомольской организации школы

3. Продолжить встречи с выпускниками    школы разных лет, ветеранами труда 

   записывать их   воспоминания

4. Продолжить сбор печатных публикаций о деревне,    школе, учителях и учащихся

IV. Использование музея в учебной и конкурсной деятельности

1. Организация и проведение тематических уроков по предметам, классных часов, встреч с воинами  и выпускниками школы

В теч. года

Калистратова С.И.

2. Организация и проведение конкурсов: рисунков, сочинений и проектов, посвящённых Победе.

                                           

                                  V. Взаимодействие с другими музеями

1. Организация экскурсий:

·        В музеи других школ Бешенковичского  района

В теч .года

Калистратова С.И.

 

 

 

                                                                                      «Музей - грандиозная памятная книга человечества»

Л.В. Луначарский

 

 Школьный музей является одним из самых эффективных способов сохранения и осмысления человеческого опыта.

  Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня - это одна из важных и актуальных проблем, от решения которой во многом зависит будущее нашей страны.

  Наше время характеризуется утратой патриотизма. Именно сейчас особенно необходимо и важно воспитывать в молодежи такие качества, как гражданственность, трудолюбие, любовь к Родине и окружающей природе, семье.

   Именно деятельность школьного музея помогает решать эту проблему в школе. Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность.  

   Школьный музей рассчитан на детей. Дети - будущее нашего общества. Если мы хотим вырастить достойных граждан, патриотов отечества, мы должны воспитать в наших детях духовно-нравственный стержень. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно двигаться вперед. С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Школьный музей вносит достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и помогает воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины. Ребенок, подросток, который будет знать историю своего села, города, быта своих предков, памятников архитектуры, никогда не совершит акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других.  

 В решении важных образовательно-воспитательных задач существенную помощь учителям нашей школы оказывает Музей Боевой Славы. Именно он дает возмож­ность школьникам особенно остро почувствовать свою роль наследников истории, ощутить себя звеном в цепи поколений.

 

 

 Дата основания музея:

1985 г.  – комната боевой славы

1990 г. – музей боевой славы

2005 г. – историко-краеведческий музей

2015 г. – реконструкция музея

 

Основные разделы экспозиций:

-историческая справка об Улле

-боевой путь 270 стр. дивизии

-диаграмма «Освобождения Уллы»

-Л. М. Доватор

- ветераны нашего поселка

- из воспоминаний ветеранов

- они освобождали наш поселок

Руководитель музея- Калистратова Снежана Иосифовна

 

  Цель и задачи

 

       Цель: создание условий для воспитания гражданина и патриота с личной ответственностью перед Родиной и за нее, высокой культурой, гуманистической направленностью, умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества, любящего свою семью, школу, село, государство.

                                                                                                                            

Задачи:

  • развитие интереса к истории родного края;
  • развитие   интереса  к   поиску,   исследованиям,   научно-познавательной деятельности;
  • развитие творческих способностей учащихся;
  • воспитание чувства уважения, толерантности по отношению к белорусскому русскому народу, так и народу живущему рядом;
  • сохранение исторического наследия и исторической памяти;
  • сохранение лучших традиций школы, района, города;
  • развитие деятельности учащихся по охране памятных мест, памятников истории и культуры родного края.

 

   Музей , который расположен в нашей  школе непременно отражает историю Улльского края , особенно в период ВОВ. Это позволяет нам понять что люди которые проживали в нашей местности внесли  огромный вклад в эту Великую Победу. На примере Л.М.Доватора который родился в д.Хотино.

    Имеется много фотографий других людей которые немало сделали для освобождения Уллы(примером является стенд «Они освобождали наш поселок»)

    Так же большое внимание уделяется боевому пути 270- й стрелковой дивизии:

  В музее иметься много вещей со времен Великой Отечественной Войны, письма солдат, ордена, боевые принадлежности и личные вещи.

 Уважаемые гости, наша школа находится в замечательном поселке «Улла», который имеет свою историю. Давайте посмотрим на этот стенд и немного познакомимся с историей нашей местности.

 

     В настоящее время трудно установить фактическую дату основания поселения, носящего название Улла, но надо полагать, что оно возникло в глубокой древности, ибо по р.Западная Двина проходил знаменитый путь «из варяг в греки», поэтому поселение занимало тогда выгодное положение.

    Поселение Улла как местечко впервые упоминается в «Литовской метрике» 1553 году. Оно принадлежало тогда князьям Ямонтовичам и Лукомским и входило в состав Полоцкого княжества.

   Царь Иван Васильевич Грозный, завоевав Полоцкое княжество, повелел в 1563 году построить на полуострове, образуемом реками Западной Двиной и Уллой, замок с обводной стеной и башнями. В 1568 году король польский Сигизмунд-Август сосредоточил крупные силы (около 100 тысяч человек) и под командованием гетмана Яна Иеронима Ходкевича была предпринята попытка взять замок, но она не увенчалась успехом.

20 сентября 1568 года гетман Роман Сангушко с отрядами Войны, Тышкевича и Лукомского после кровопролитного сражения взял замок, захватил в плен 300 человек и начисто снёс его укрепления.

          Впоследствии русскими войсками на том же самом месте вновь был воздвигнут замок, но и он вскоре был разрушен литовцами, а земли по реке Улла отошли к Речи Посполитой.

Во время русско-польской войны (1654-1667гг.) войска царя Алексея Михайловича заняли всю Белоруссию, в т.ч. и Уллу. Замок оказал сопротивление русским войскам, и все его укрепления были уничтожены.

    В 1812 году Улла была оккупирована французами

 Через местечко Улла и Улльскую волость проходили торговый и военный тракты.

  Промышленность Уллы была представлена 3-я кожевенными «заводами» (кустарными мастерскими) и одной водяной мельницей, кроме того, имелось 6 хлебных магазинов, две винные лавки, почтово-телеграфное отделение.

   Население местечка занималось в основном мелочной торговлей, сплавом леса, выделкой кож, постройкой и сбытом лодок и другими мелкими промыслами.

События Октябрьской революции 1917 года написали новую страницу в истории посёлка…выдвинули свои имена…

    В 1929 году был построен мост через реку Западная Двина, в этом же, 1929 году, построено здание средней школы. В 1931 году – льнозавод, в 1935г. – военный городок. С 1924 по 1931годы Улла являлась районным центром. После Великой Отечественной войны в 1946г. на недолгое время Улле возвращается статус районного центра, позже опять ликвидируется (в 1955 году).

    В 1956 году начинает работать Улльское СПТУ №3. В 1957г. СПТУ №3 присвоено имя Л.М. Доватора.

В 1964 году был создан совхоз имени Романова.

В 1978 году было построено новое здание детского сада-яслей.

В 1979 году было построено новое здание средней школы, а в старом здании открыта детская музыкальная школа и библиотека.

 

   Узнав про историю нашего края мы понимаем что судьба людей была не такой то и простой, но самое тяжелое время было впереди. Впереди была Великая Отечественная Война. Тяжелые годы испытаний, страданий и потерь. Эта трагедия коснулась и нашего поселка.

   Сегодня мы с вами перенесемся в события 70-летней давности. В те суровые и далекие годы, когда на нашей земле бушевала самая страшная из войн, которые когда-либо знало человечество

   Давайте обратимся к стенду, посмотрим, послушаем и проникнемся трагедией,  подвигами и героизмом наших людей.

  Речь будет идти о 270- стрелковой дивизии. О том, при каких обстоятельствах был освобождён наш посёлок от немецко – фашистских захватчиков в 1944 году.

В августе 1941 года в обстановке упорных оборонительных боёв в районе Мелитополя Запорожской области была сформирована 270-я стрелковая дивизия. Первым её командиром был генерал-майор З.Ю. Кутлин, под командованием которого дивизия вступила в боевые действия на рубеже р. Днепр, под Павлоградом и Красноградом.

   В октябре 1943 года, развивая наступление, дивизия вступает на территорию Белоруссии. В ночь с 21 на 22 июня 1944 года дивизия сосредоточилась северо-западнее города Витебска в районе деревни Хобанище. В 5 часов утра мощный огонь артиллерийских орудий и миномётов всех калибров в одно мгновение разрушил тишину. Началось наступление. 23 июня была взята станция Ловша и дивизия вышла к Западной Двине, однако форсировать её с ходу не удалось. Враг организовал оборону левого берега реки и встретил наступающие части мощным заградительным огнём. Командир дивизии Беляев Иван Петрович понимал, что в создавшихся условиях нельзя продолжать форсирование реки, он приказал остановить наступление. По ночам противник зажигательными пулями из пулемётов поджигал дом за домом в деревнях Кордон, Шаурино, Надёжино, Ерашово и таким образом освещал реку.

В бою 26 июня 1944 года при форсировании реки Западная Двина в районе деревни Ерашово бойцы Угрюмов и Зверев проявили героизм и бесстрашие. Несмотря на многослойный заградительный огонь врага, первыми стали переправляться через водное пространство, увлекая за собой другие подразделения.

   Вступив на берег, занятый противником, Угрюмов и Зверев смелыми решительным броском ворвались во вражескую траншею, своим порывом вдохновив на подвиги других воинов взвода. В жаркой рукопашной схватке Угрюмов В.С. уничтожил несколько фрицев. Младший сержант Зверев А.М. забросал врагов гранатами, уничтожив до десяти гитлеровцев. Своими продуманными, решительными действиями они вместе с бойцами подразделения способствовали расширению плацдарма на вражеском берегу. В этом тяжёлом бою пал смертью храбрых мл.сержант Зверев А.М., а лейтенант Угрюмов С.В., раненый, продолжал руководить боем.

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1944 года за успешное выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками  при овладении г. Полоцком, проявленное при этом доблесть и мужество, 270-я стрелковая дивизия награждена орденом Красного Знамени. Затем она ведёт бои за освобождение Прибалтики, участвует в знаменитой Клайпедской операции, в прорыве обороны врага северо-западнее г. Шауляя в Литве.

Полки дивизии награждены:

973 полк – Орденом Красного Знамени;

975 стрелковый полк – Орденом Суворова 3-й степени;

977 стрелковый полк – Орденом Кутузова 3-й степени.

На этих стендах вы можете увидеть материалы, посвящённые героическим подвигам бойцов дивизии, прочитать отрывки из воспоминаний и писем, увидеть вещи, присланные школьному музею.

  Спасибо за внимание. Я предлагаю самостоятельно просмотреть экспонаты  и если есть вопросы мы постараемся на них ответить.

 

  В 2015 году произошла реконструкция музея, обновились стенды , изменился внешний вид музея, но его суть осталась прежней : донести до молодого поколения все что имело отношение к нашему родному поселку,  передать все горести и утраты которые принесла нам ВОВ, почтить память тех кто внес вклад в эту Великую Победу.

 

   В музее постоянно проводятся мероприятия посвященные ВОВ,  уроки истории на данную тематику .Мы надеемся что к нам в музей будут приезжать и ученики из других школ и может быть районов, и узнают всю богатую историю нашего поселка на территории которого расположена наша школа. 

 17 февраля 2022 

Месячник патриотического воспитания невозможно представить без музейных уроков. Ребята посетили в очередной раз школьный музей «Боевой славы», возобновили в памяти, ранее полученные знания, вспомнили земляков-героев, поделились впечатлениями, задали вопросы. 

  

 

   

   

 

 

2 февраля 2021 года в школьном музее был проведен информационный час "Что мы знаем о Доваторе"

Изображение

 

 10 декабря учащиеся начальных классов посетили школьный музей. Ребят встретили приветливые экскурсоводы. Они рассказали об истории агрогородка, о участии наших земляков в событиях Великой Отечественной войны, знаменитых земляках. Экскурсоводы предложили ребятам рассмотреть экспонаты. 

    Музей можно назвать «волшебной машиной времени», в которой за считанные минуты, за короткое время, отведенное на урок или внеклассное занятие, ученик может совершить путешествие в минувшие десятилетия, увидеть не только прошлое и день сегодняшний, но и заглянуть в будущее, сопоставить и сравнить события разных времен.

Изображение Изображение

Виртуальный журнал «Страшное эхо войны»

Война закончилась. Но песней опалённой 

Над каждым домом до сих пор она кружит,

И не забыли мы, что двадцать миллионов

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.

19 июня 2020 года в оздоровительном лагере "Зорька" прошло мероприятие «Страшное эхо войны». Воспитанники посмотрели презентацию, посетили школьный музей, возложили цветы у памятника.

Изображение

 

На узком клиновидном мысе в месте впадения реки Улла в Западную Двину в 14-15 вв. возникает небольшое поселение. Во время Ливонской войны (1558-1583гг.), желая взять под контроль передвижение по рекам, король Жигимонт Август приказал в 1563 году возвести здесь замок. Площадка  для замка была отрезана рвом, по периметру возвели защитный вал. Склоны перед замком вплоть до самой воды вымостили валунами. Строительство, которым руководил веницианский инженер, было прервано нападением отряда царских войск. Все строители были убиты.

В 1567г. царь Иван Грозный в свою очередь приказывает построить здесь крепость в виде деревянных стен и башен. Ограда, нафасованная землёй, хорошо перенесла артиллерийские обстрелы. В замке имелись восемь башен, были ворота и окошки.

В начале 1568г. польский король Сигизмунд II Август начал подготовку к войне с Россией. Сконцентрировав крупные силы (около 100 тысяч человек), он объявил войну России. Часть этих войск под командованием Яна Иеронима Ходкевича (1560-1621гг., в дальнейшем, великий гетман Литовский) совершила попытку захватить замок-крепость в середине февраля, но гарнизон крепости выстоял. Более того, польские войска, увидев неприступность крепости и стойкость защитников, вынуждены были отступить 4 октября. Но стены и башни замка-крепости были значительно разрушены артиллерией противника.

Но на этом боевые действия против крепости не закончились. 20 сентября 1568г. гетман Роман Сангушка неожиданным штурмом захватил укрепление, гарнизон которого был пьяным. В плену оказались два воеводы – братья Вельяминовы, 300 бояр и 800 стрельцов с оружием. Остальные защитники погибли.

Замок выгорел при штурме, но его вновь восстановили. В 1580г. по приказу Стэфана Батория здесь насыпали мощный вал высотой 6 саженей (около 11,5 метра).

Летом 1654г., в начале войны России с Речью Посполитой, Улльские укрепления были заняты царскими войсками и сожжены. Больше они не обновлялись.

 

Из истории Уллы

Изображение

         В настоящее время трудно установить фактическую дату основания поселения, носящего название Улла, но надо полагать, что оно возникло в глубокой древности, ибо по р.Западная Двина проходил знаменитый путь «из варяг в греки», поэтому поселение занимало тогда выгодное положение.

         Слово «Улла» имеет финно-угорское происхождение и означает «галька, щебень», по-видимому, ими были обильно покрыты берега р. Уллы или Ульянки в то время.

         Упоминание в официальных документах о землях по реке Улла (в просторечии – р.Ульянка) относится к концу XIV века. В жалованной грамоте полоцкого князя Онуфрия Предтеченскому монастырю (около 1399гг.) говорится: «Се яз, князь великий Анофрей, положил есми сие еуангелье у нашем монастыри, в церкви у святого Иоанна Предтечи, на острове. А придал есми святому Иоанну: на Сонмици землю з бортью, борть по великую дорогу, по Соменьцо озеро; на Улле на реце землю з бортью, на Витебском рубежи землю з бортью, на Наче на реце землю з бортью, на Лисне ез и устье»… (Сборник документов и материалов «Белоруссия в эпоху феодализма» том I, стр. 109, Минск 1959г.)                         

Поселение Улла как местечко впервые упоминается в «Литовской метрике» 1553 году. Оно принадлежало тогда князьям Ямонтовичам и Лукомским и входило в состав Полоцкого княжества.

Царь Иван Васильевич Грозный, завоевав Полоцкое княжество, повелел в 1563 году построить на полуострове, образуемом реками Западной Двиной и Уллой, замок с обводной стеной и башнями. Придавая важное военно-стратегическое значение, занимаемое Улльским замком, Иван Грозный оставил сильный гарнизон для его охраны. В 1568 году король польский Сигизмунд-Август сосредоточил крупные силы (около 100 тысяч человек) и под командованием гетмана Яна Иеронима Ходкевича была предпринята попытка взять замок, но она не увенчалась успехом.

         20 сентября 1568 года гетман Роман Сангушко с отрядами Войны, Тышкевича и Лукомского после кровопролитного сражения взял замок, захватил в плен 300 человек и начисто снёс его укрепления.

          Впоследствии русскими войсками на том же самом месте вновь был воздвигнут замок, но и он вскоре был разрушен литовцами, а земли по реке Улла отошли к Речи Посполитой.

         Во время русско-польской войны (1654-1667гг.) войска царя Алексея Михайловича заняли всю Белоруссию, в т.ч. и Уллу. Замок оказал сопротивление русским войскам, и все его укрепления были уничтожены. П.А. Семёнов-Тянь-Шанский в «Живописной России» пишет: «Ныне на том месте, где стоял замок, находится православная церковь». Помянутый Лукомский в 1678 году основал в Улле монастырь доминиканцев… (П.А. Семёнов-Тянь-Шанский «Живописная Россия», том III, стр.389)

         После Андруссовского соглашения Улла осталась за Польшей и свыше 140 лет здесь не отмечается каких-либо заслуживающих внимание исторических событий.

         После второго раздела Польши в 1793 году к России была присоединена центральная часть Белоруссии, в т.ч. все задвинские земли Полоцкого воеводства.

         В 1795 году местечко Улла вошло в состав Лепельского уезда и впоследствии стало центром Улльской волости. Превращение Уллы в центр волости, а также строительство здесь Березинской водной системы (1797 – 1805гг.), проходившей по рекам Западная Двина и Улла, способствовали экономическому росту местечка.

Здесь находилась крупная для того времени речная пристань, по рекам сплавляли лес и перевозились другие товары. Начальник 3 дистанции путей сообщения Мошков в донесении Витебскому статистическому комитету 25 апреля 1867г. писал: «Река Улла беспрепятственно судоходна до самого впадения её в реку Западную Двину при мю Улла, где находится пристань, на которой плоты леса перегружаются из малых в большие. Переправы на реке Улле устраиваются паромные. По 3 дистанции Березинской системы проходят в р.Двину лав или малых плотов леса товарного, соснового и дубового до 2500 на сумму 700000 рублей. Сверх того ходят лайбы, наиболее для мелкой хлебной торговли и перевозки, вещей из р.Двины в р.Уллу и обратно, но с устройством железной дороги в г.Витебске ход судов заметно увеличился» (ЦИГА БССР, ф.1423, от I, дело 115, 56-57).

         В 1889 году по реке Улла было отправлено 70 судов и 186 плотов с грузом 964000 пудов. Разгружено было на пристани в Улле 15 судов и 26 плотов с грузом 7000 пудов.

          С г.Витебском водным путём Улла сообщалась по реке Западная Двина. Начиная с мая 1891года между г.Витебском и Уллой  ходил пароход «Витебск», длиной 105, а шириной 16 футов, поднимавший 1800 пудов груза и делавший вверх 12, а вниз 20 верст в час (обзор Витебской губернии за 1891г. ЦИГА БССР). В 1892году между Витебском и Уллой курсировало 4 парохода «Витебск», «Надежда», «Торопа», «Герой».

         Через местечко Улла и Улльскую волость проходили торговый и военный тракты.

         В 1812 году Улла была оккупирована французами

         На протяжении 12 лет, начиная с 1812 года, в Витебской губернии повторялись неурожайные годы, население вынуждено было питаться гнилой соломой с крыш, травой и мхом. Посланный Витебским генерал-губернатором чиновник  для обследования Лепельского и др. уездов губернии доносил: «…крестьяне, как помещичьи, так и казённые, для прокормления себя приготавливают еду из разных трав, листьев деревьев, старой соломы с крыш и также мха…»

         В 1883 году м. Улла принадлежала помещику Реуту. Здесь находились две православных деревянных церкви. Одна из них была выстроена в 1669 году, вторая – в 1864 году. В том же 1864 г. в Улле было открыто народное училище, в котором в 1883 году учились  11 девочек и 41 мальчик. На содержание училища казна отпускала 127 руб. и волостное правление 48 руб. в год.

         Население Уллы составляло 1806 человек; 878 мужчин и 928 женщин. Страшный пожар, пришедший в ночь на 30 июня 1889 г. начисто уничтожил местечко Улла. За одну ночь сгорело 247 жилых домов, две православных церкви и телеграфная станция.

          В начале XX столетия местечко принадлежало дворянину Н.Н. Хвостову. В 1906 году здесь проживало 2975 человек, из них 925 христиан, 2050 евреев. По сословиям население подразделялось следующим образом: дворян насчитывалось 7, духовенства – 5, купцов – 12, мещан – 2038, крестьян – 903, прочих сословий – 10. В местечке имелось 15 каменных зданий, 592 деревянных, а также две православные церкви, две часовни костёл, синагога, две еврейских молитвенных школы, 3 народных училища, 2 школы грамоты. Здесь находилось волостное правление, мещанская управа, квартира земского начальника, контролёр акцизного управления и урядник.

         Промышленность Уллы была представлена 3-я кожевенными «заводами» (кустарными мастерскими) и одной водяной мельницей, кроме того, имелось 6 хлебных магазинов, две винные лавки, почтово-телеграфное отделение. Характерно, что в 1887 году телеграфным отделением было отправлено 784 корреспонденции, принято 874 и передано 12222, а в 1893г. отправлено 1089, принято 1283 и передано 16620.

         1-о июля 1893 года при Улльском почтово-телеграфном отделении была открыта первая сберегательная касса.

Здравоохранение в местечке представлялось одним фельдшером и одной повивальной бабкой. Приблизительно с 1894 года существовала частная аптека дворянина Стенцеля. За 1894 год аптекой было выдано лекарство по 467  рецептам на сумму 249 рублей 23 копейки, а в 1895 году по  1330 рецептам на сумму 630 рублей 95 коп.

Население местечка занималось в основном мелочной торговлей, сплавом леса, выделкой кож, постройкой и сбытом лодок и другими мелкими промыслами. В обзоре Витебской губернии за 1902 год говорится: «…Лодки сбываются самими промышленниками местным лесопромышленникам в Улле…» Авторы отмечают, что этот промысел  в настоящее время падает.

В весенние месяцы в Улле происходили конные ярмарки. Лошадей привозили даже с Могилёвской губернии. Количество лошадей колебалось от 50 до 70, а оборот ярмарки составлял от 1100 до 2000 рублей.

В Улльской волости в 1876 году насчитывалось 47 населённых пункта, селений с количеством крестьянских дворов от 1 до 5 имелось 30, от 5 дворов до 10 дворов – 6, от 10 до 25 дворов – 10. Общее число дворов в волости определялось 508, а в 1906 году в волости насчитывалось 62 населённых пункта, в которых проживало 2310 мужчин и 2230 женщин.

 В 1893 году в Улльской волости:

Было засеяно крестьянами, десятин

Собрано крестьянами, четвертей

Было засеяно помещичьими хозяйствами, десятин

Собрано в помещичьих хозяйствах, четвертей

озимая рожь

917

3668

220

1100

озимая пшеница

20

60

40

200

овёс

355

2130

63

504

ячмень

329

1479

80

480

горох

200

450

90

201

картофель

219

8760

17

680

(ЦГИА БССР, НСБ 31/0-14, стр. 6-7.)

Волна революционного движения покатившаяся по России в 1905-1907 годах, коснулась и местечка Уллы. 4 июня 1905 года лепельский уездный исправник доносил витебскому губернатору о забастовке рабочих-плотогонов: «30 мая в м. Улле работники в числе 80 человек из крестьян и мещан-евреев, сплавляющих лес по р.Ульянке в гор.Ригу, сговорились не работать, пока подрядчик не добавит им больше платы, но когда последний надбавил 10 руб. на каждый гонок, то работники приступили к работе. За это время среди них никаких беспорядков не было. (ЦГИА БССР, НСБ, инв.№ 8162, стр.135).

Крестьяне громили помещичьи имения, совершали самовольные порубки в помещичьих лесах. 23 декабря 1905 года управляющий министерствами внутренних дел телеграфировал командующему войсками Виленского военного округа: «Витебской губ. Лепельского у. имения ген.Хвостова, Августберг, близ м.Улла , и соседнем им. Текленвиль фон Фальтина крестьянами производятся массовые порубки, жгутся постройки, войска нет. Благоволите оказать содействие подавлению беспорядков войсками» (Там же, стр. 433)

В ответ на эту телеграмму 27 декабря 1905 г. командир 313 пехотного Кинешемского полка полковник Довятт и полковой адъютант поручик Жадовский доносил начальнику 79-й пехотной дивизии: «Доношу, что 26 сего декабря, согласно телеграмме штаба Виленского военного округа от батальона 111-о пехотного Донского полка, прикомандированного ко вверенному мне полку, командирована в мест. Улла Лепельского у. полурота в помощь для водворения порядка в имениях близ мест. Улла»

События Октябрьской революции 1917 года написали новую страницу в истории посёлка…выдвинули свои имена…

В 1929 году был построен мост через реку Западная Двина, в этом же, 1929 году, построено здание средней школы. В 1931 году – льнозавод, в 1935г. – военный городок. С 1924 по 1931годы Улла являлась районным центром. После Великой Отечественной войны в 1946г. на недолгое время Улле возвращается статус районного центра, позже опять ликвидируется (в 1955 году).

В 1956 году начинает работать Улльское СПТУ №3. В 1957г. СПТУ №3 присвоено имя Л.М. Доватора.

В 1964 году был создан совхоз имени Романова.

В 1978 году было построено новое здание детского сада-яслей.

В 1979 году было построено новое здание средней школы, а в старом здании открыта детская музыкальная школа и библиотека.

 

ХРОНИКА УЛЛЫ

       Около 1399г.-- первое упоминание о землях по р. Улла в жалованной грамоте князя Онуфрия Предтеческому монастырю.

       1465г.-- первое упоминания об Улле, среди пожалований короля Казимира вдове пана Станки Саковича.

       1552г.-- Улла принадлежит Семену Федоровичу Улльскому (38 домов), 19 домов - вдове Александра Богдановича Улльского, 8 домов - Ивану Исаевичу и его жене (возможно, Улльскому — «Полоцкая ревизия»).

       1553г.-- Радзивилы сдавали часть Уллы в аренду Василию Пашкевичу.

       1563г.-- возведение в Улле замка по повелению короля Жигимонта Августа.

       1567г.-- владеет Уллой Ганна Яновна Радзивил, вдова витебского воеводы Станислава Кишки («Попис войска литовского»).

       1567г.-- строительство /восстановление/ замка по приказу Ивана Г розного.

       1568г.-- взятие замка гетманом Романом Сангушко.

       1568г.-- Улла по королевскому указу переходит к Константину Михайловичу Лукомскому за доблесть, проявленную при штурме.

       1577г.-- Улла переходит к Юрию Семеновичу Жабе, а потом к его сыновьям Василию и Григорию.

       1577г.-- Улла получает Магдебургское право.

       1580г.-- восстановление замка по повелению Стефана Батория.

       1593г.-- подел Уллы сыновьями Василия Жабы Ярошем и Николаем с родственниками Григория (упоминаются как владельцы в 1603 г.).

       1654г.-- захват русскими Улльского замка и уничтожение его.

       1669г.--  в Улле был построен деревянный костел во имя Святого Духа и деревянная православная церковь.

       1678г.-- основание в Улле Лукомским монастыря доминиканцев.

       1708г.-- пребывание в Улле А.Д.Меныникова (строительство оборонительных укреплений против шведов).

       1709г.-- приобретение Меньшиковым графства Езерского - Уллы и Полуозерье у Григория Агинского (великого гетмана ВКЛ).

       1711г.-- возврат Меньшиковым Уллы и Полуозерья потомкам Агинского по повелению Петра 1.

       1793г.-- Улла входит в состав Российской империи, как центр волости Лепельского повета.

       8 февраля 1810г.-- родился Иван Фомич Хруцкий.

       1812 г.-- Улла разграблена, сожжена французскими аккупантами.

       1832г.-- открытие во Фролковичах винокуренного завода — первого промышленного предприятия (1865г. — установка на нем паровых машин).

      1883г.-- Улла переходит к помещику Реуту.

      1884г.--  открытие в Улле первого народного училища.

      1885г.-- первое упоминание о паромной переправе в Улле.

      30 июня 1889г.-- пожар уничтожает местечко.

      31 июля 1893г.-- открытие сберегательной кассы (при почтово-телеграфном отделении).

      1894г.-- открытие частной аптеки Стэнцэля.

       2 пол. 19в.-- строительство православной церкви.

      26 ноября 1905г.-- в д. Усвея Улльской волости родился первый секретарь подпольного Ушачского райкома КПБ, комиссар п/б им. В.И. Чапаева  Кореневский Иван Федорович.

      7 ноября 1917-- Улла входит в состав Лепельского уезда.

      8 февраля 1919 г. был создан Улльский Местечковый Совет.

      Лето 1920г.-- Улльская волость была освобождена от белополяков.

      Весна 1922 г.--  в бывшем имении генерала Хвостова «Августберг» крестьяне д. Дворники и Шаурино создали первую коммуну, получившую название «Асвета». Возглавил ее М.Н.Бородуля.

      1924-1931гг.--  Улла  являлась районным центром.

      1928 г.-- в деревне Фролковичи Улльского сельсовета местные активисты во главе с Гавриилом Анисимович Ледником создали колхоз.

      1929 г.-- в Улле была открыта средняя школа, где первым директором был Гайсенок.

      1929 г.--  построен мост через реку Западная Двина.

      1940г.- основан Улльский аэродром. 

      1 июля 1941г.-- поселок был оккупирован немецко – фашистскими захватчиками.

      1941г.- первый партизанский отряд, в Хотинской лесу.

      8 октября 1942 г.--  под командованием секретаря Бешенковичского подпольного райкома КПБ П. М. Романова была создана партизанская бригада «За Советскую Белоруссию » , развернувшая активные боевые действия.

      декабрь 1942г. -- операция против партизанских отрядов, в деревнях Усвея, Усая и др. 

      Весна 1943г.-- командование партизанской бригады им. Чапаева наметила провести операцию по разгрому немецкого гарнизона в деревне Фролковичи и одновременно взорвать мост через реку Ульянка.

      25 июня 1944 г. 270 стрелковая дивизия под командованием Беляева И.П. в составе 973, 975 и 977 полков форсировала р. Западная Двина и освободила п.Улла от немецко – фашистских захватчиков.

      1946г.-  на недолгое время Улле возвращается статус районного центра, позже опять ликвидируется (в 1955 году).

      1956 г.-  начинает работать Улльское СПТУ №3. В 1957г. СПТУ №3 присвоено имя Л.М. Доватора.

      1964 г.-  создан совхоз имени Романова.

      1978г.-  построено новое здание детского сада-яслей.

      1979 г.-   построено новое здание средней школы, а в старом здании открыта детская музыкальная школа и библиотека.

 

Боевой путь 270-й стрелковой дивизии

Изображение

В августе 1941 года в обстановке упорных оборонительных боёв в районе Милитополя Запорожской области была сформирована 270-я стрелковая дивизия. Первым её командиром был генерал-майор З.Ю. Кутлин, под командованием которого дивизия вступила в боевые действия на рубеже р. Днепр, под Павлоградом и Красноградом. Особенно тяжёлыми были бои под Красноградом, продолжались они почти три недели, город трижды переходил из рук в руки. В селе Наталино близ Краснограда, возле шоссе Москва – Симферополь, установлен памятник защитникам города – глыба чёрно-серого гранита, на которой высечены слова: «В сентябре 1941 года в селе Наталино героически погибли воины 270 стрелковой дивизии, задержавшие продвижение врага на 2 недели на Красноградском направлении».

Но враг был слишком силён, неся огромные потери в людях и технике, дивизия вынуждена была отойти и занять оборону по рубежу реки Северный Дон, который и удерживала в течение двух месяцев. В январе-феврале 1942 года 270-я стрелковая дивизия перешла в наступление в обратном направлении, через те же места, где ей в 1941 году приходилось отступать.

         Когда дивизии дошли почти до Краснодара, гитлеровцам удалось окружить всю 6-ю Армию Южного фронта и разбить по частям.

         В этих боях погибло всё командование, в том числе и генерал-майор З.Ю. Кутлин, но многим бойцам и командирам удалось выйти из окружения (около 120 человек), сохранить знамя и документы части. И в августе 1942 года началось второе формирование дивизии. С марта 1943 года командиром дивизии был назначен Беляев Иван Петрович. Летом 1943 года наши войска нанесли врагу сокрушительное поражение на Курской дуге – под Курском и Белгородом. В этом сражении участвовала и 270-я стрелковая дивизия, затем она была передислоцирована на Калининский фронт, где принимала участие в освобождении Смоленщины. Особенно упорные бои вела она за город Демидов, который был освобождён 21 сентября 1943 года. За проявленную доблесть и героизм бойцов и командиров при освобождении города, успешное выполнение боевого задания дивизии было присвоено почётное звание «Демидовская».

         В октябре 1943 года, развивая наступление, дивизия вступает на территорию Белоруссии. Удерживая в своих руках Белоруссию, гитлеровцы не только прикрывали подступы к Польше и Германии, но и угрожали флангу советских войск, которые вели бои на Украине. Немецко-фашистское командование сконцентрировало здесь отборные войска, насчитывающие 63 дивизии, 800 тысяч солдат и офицеров, 9500 орудий и миномётов, 900 танков и штурмовых орудий, около 1300 боевых самолётов. Противник создал глубокоэшелонированную оборону, а города и деревни превратил в настоящие крепости. Направлением главного удара на лето 1944 года советское командование определило Белоруссию и решило нанести врагу удар силами 1-го Прибалтийского и 1,2,3 Белорусских фронтов, которые насчитывали в своём составе 1,4 миллиона солдат и офицеров, свыше 31700 орудий и миномётов, 5200 танков и САУ, до 500 боевых самолётов.

         22 июня 1944 года подготовка войск к наступлению была закончена. В составе 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта в осуществлении операции «Багратион» приняла самое активное участие и 270-я стрелковая Демидовская Краснознамённая дивизия.

         В ночь с 21 на 22 июня 1944 года дивизия сосредоточилась северо-западнее города Витебска в районе деревни Хобанище. В 5 часов утра мощный огонь артиллерийских орудий и миномётов всех калибров в одно мгновение разрушил тишину. Началось наступление. 23 июня была взята станция Ловша и дивизия вышла к Западной Двине, однако форсировать её с ходу не удалось. Враг организовал оборону левого берега реки и встретил наступающие части мощным заградительным огнём. Командир дивизии Беляев Иван Петрович понимал, что в создавшихся условиях нельзя продолжать форсирование реки, он приказал остановить наступление. Для того, чтобы ввести врага в заблуждение о действительных намерениях дивизии, в ряде мест строились несколько ложных переправ. Стуками топоров, молотков, повизгиванием пил, громкими криками солдат, падением спиленных деревьев, строительством съездов к реке – старались привлечь к этим местам внимание противника. И он клюнул на эту приманку, и свои части стал сосредотачивать там, где форсирование реки не предполагалось.

         На нашем берегу изготовлялись плоты для перевозки орудий, боеприпасов, автомашин. Сосредотачивались лодки для перевозки стрелков. Всё делалось основательно, по-хозяйски. Командир дивизии Беляев Иван Петрович принял решение начать форсирование реки тремя батальонами, по одному от каждого стрелкового полка (977, 975, 973).

         По ночам противник зажигательными пулями из пулемётов поджигал дом за домом в деревнях Кордон, Шаурино, Надёжино, Ерашово и таким образом освещал реку. Для того, чтобы с меньшими потерями преодолеть водный рубеж и зацепиться за левый берег противника, 25 июня под покровом ночи на левый берег были отправлены добровольцы-разведчики из 977-го стрелкового полка: лейтенант Оплачко, сержант Пошевалов и рядовой Погорелов.

          В ночь на 26 июня 1944 года стрелковые полки (973, 975, 977) заняли исходное положение. Намечалось произвести форсирование реки в трёх местах. 26 июня в 6 часов утра, когда хор птиц огласил окрестность и солнце своим мягким бледно-розовым светом озарило водную гладь красавицы реки, в один грозный, потрясающий землю голос рявкнули десятки орудий и снарядов. В это время все ручные и станковые пулемёты стрелковых полков вели прочёсывающий огонь по берегу противника. Как только началась переправа, тройка бесстрашных: Оплачко, Пошевалов, Погорелов из своей засады взрывами противотанковых гранат, стрельбой из автоматов внесли такую сумятицу в ряды противника, что враг посчитал себя обойдённым с тыла – и растерялся. К 10 часам все стрелковые подразделения 977-го стрелкового полка закончили переправу и выбили врага из занимаемого рубежа, овладев местечком Улла.

         Как же протекала подготовка к форсированию Западной Двины в полосе 973, 975 стрелковых полков? По инициативе комсомольских организаций частей дивизии, лучшим воинам-комсомольцам, которым предстояло первыми форсировать водную преграду, вручили красные именные флажки. Каждый комсомолец, получивший такой флажок, стремился быть в первых рядах десанта. Красный флажок получил комсомолец 3-о батальона 975-о стрелкового полка Иван Березин. Он сказал товарищам: «Клянусь первым водрузить флажок на левом берегу, который ещё занимает враг». Свою клятву Иван Березин сдержал. Он не только первым водрузил  свой флажок на левом берегу, воодушевив на подвиг других воинов полка, но и , ступив на берег, занятый противником, сразу же стал отражать контратаки врага. Заметив, что кочующий пулемёт гитлеровцев своим огнём мешает переправе однополчан, Иван Березин под шквальным огнём противника по-пластунски подполз к изрыгающему огонь пулемёту и гранатами уничтожил его расчёт. Он погиб смертью героя. Боевые товарищи похоронили его в Улле. В этом же бою отличился рядовой Григорий Ефимович Береснев. Он в числе первых форсировал реку, при захвате плацдарма, в ожесточённой рукопашной схватке, в траншее штыком и гранатами уничтожил 6 гитлеровцев. Будучи тяжело раненным, продолжал бой. Умер на поле боя. Похоронен в Улле.

В этот же день командир отделения, сержант 7 стрелковой роты 975-о стрелкового полка Борис Иванович Юркин в числе первых переправился через реку, бесстрашно вступил в бой с врагом и увлёк за собой всё отделение. Проник в траншею врага, гранатами уничтожил расчёт дзота, а из автомата уничтожил 4-х фрицев. Погиб смертью героя и похоронен в деревне Глыбочка. Его именем названа средняя школа в д.Глыбочка и улица в г.Оренбурге.

 В бою 26 июня 1944 года при форсировании реки Западная Двина в районе деревни Ерашово бойцы Угрюмов и Зверев проявили героизм и бесстрашие. Несмотря на многослойный заградительный огонь врага, первыми стали переправляться через водное пространство, увлекая за собой другие подразделения.

Вступив на берег, занятый противником, Угрюмов и Зверев смелыми решительным броском ворвались во вражескую траншею, своим порывом вдохновив на подвиги других воинов взвода. В жаркой рукопашной схватке Угрюмов В.С. уничтожил несколько фрицев. Младший сержант Зверев А.И. забросал врагов гранатами, уничтожив до десяти гитлеровцев. Своими продуманными, решительными действиями они вместе с бойцами подразделения способствовали расширению плацдарма на вражеском берегу. В этом тяжёлом бою пал смертью храбрых мл.сержант Зверев А.М., а лейтенант Угрюмов С.В., раненый, продолжал руководить боем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года им присвоено звание Героев Советского Союза. Звереву А.М. – это звание присвоено посмертно. Именем Зверева названы восемь пионерских отрядов в Надымском районе тюменской области и танкер. В городе Надыме создан мемориальный музей его имени.

Герои живут в памяти народа.   Никто не забыт, ничто не забыто.

Экскурсия в музей (экспозиции)

Создан музей 4 мая 1985 года. Все экспозиции постепенно создавались с того времени. В 2015 году произошла реконструкция музея, обновились стенды, изменился внешний вид музея, но его суть осталась прежней: донести до молодого поколения все что имело отношение к нашему родному поселку,  передать все горести и утраты которые принесла нам ВОВ, почтить память тех, кто внес вклад в эту Великую Победу.

Итак, начнем с экспозиции «Из истории Уллы». Здесь размещаются экспонаты, которые относятся к давним временам и были найдены на территории нашего посёлка. Это в основном предметы быта: ключи, орудия труда. Также в этой экспозиции имеется информация о гербе Уллы и макет древнего замка у слияния двух рек.

Следующая экспозиция, которая посвящена жизни и подвигу нашего земляка Льва Михайловича Доватора, содержит фотографии об открытии памятных мест в честь знаменитого земляка, а также размещает копии марки СССР с именем Л.М. Доватора, стихотворения и картины о подвиге героя. Кроме этого, в экспозиции представлены предметы, относящиеся к временам Великой Отечественной войны: лопаты, остатки предметов боевого предназначения.

 

 

 

 

Экспозиция «Л.М. Доватор» переходит в раздел «Герои Советского Союза». На стенде мы можем видеть имена тех, кто сражался с врагом, защищая наш край. Здесь также размещаются различные предметы военного снаряжения. Но особо хочется отметить экспонат, который является наиболее ценным и интересным. Это корабельное оружие, которое раньше использовали на корабле в военных целях. Потом каким-то образом оно оказалось н берегу реки. Скорее всего оно выпало с корабля. Местные жители использовали его для опоры забора (в качестве столбика). Затем учитель Александр Новиков (некогда заведующий нашим музеем) вместе с учащимися школы проходил мимо и увидел это безобразие. Ведь он знал всю историю этого предмета… И все вместе они решили, что это хороший музейный экспонат. Пушку доставили в школу, очистили и поместили в музей. Теперь эта пушка – главный экспонат нашего музея. Любой желающий может на нее посмотреть, представить события того времени.

Далее – экспозиция «Подвиг народа. Захороненные в п. Улла и соседних деревнях».

В продолжение темы Великой Отечественной войны является созданная в 2023 году экспозиция «Геноцид местного населения в годы ВОВ». Здесь имеется информация о сожженной деревне Коренево, воспоминания уцелевшего жителя (в то время ребенка) Мороза Виктора Николаевича.

Летом 2022 года на территории деревень Слобода и Бортники были обнаружены останки 65 человек. О том, что это прах мирных людей, говорят найденные предметы быта (пуговицы, фрагменты обуви, гребешки для волос).

Среди извлеченных предметов есть патроны и гильзы, некоторые из них на донце промаркированы штампами 1938 года и эмблемой SS в виде двух характерных молний. Некоторые предметы быта, а также гильзы и фрагменты пуль переданы нашему музею на хранение, а останки жертв геноцида преданы земле 1 ноября 2022 года.

Экспозиция «Они освобождали наш посёлок» представляет фото с указанием имен тех людей, которые непосредственно отличились при освобождении Уллы.

 

В разделе «Из воспоминания ветеранов» содержатся материалы в виде писем ветеранов, публицистической и художественной литературы.

Особое место занимает в нашем музее экспозиция «Боевой путь 270-ой стрелковой демидовской краснознамённой дивизии. Данное военное подразделение было создано в Запорожской области для борьбы с противником и сыграло огромную (если не определяющую) роль при освобождении нашего посёлка от немецко – фашистских захватчиков в 1944 году.

В бою 26 июня 1944 года при форсировании реки Западная Двина в районе деревни Ерашово бойцы Угрюмов и Зверев проявили героизм и бесстрашие. Несмотря на многослойный заградительный огонь врага, первыми стали переправляться через водное пространство, увлекая за собой другие подразделения.

          Вступив на берег, занятый противником, Угрюмов и Зверев смелыми решительным броском ворвались во вражескую траншею, своим порывом вдохновив на подвиги других воинов взвода. В жаркой рукопашной схватке Угрюмов В.С. уничтожил несколько фрицев. Младший сержант Зверев А.М. забросал врагов гранатами, уничтожив до десяти гитлеровцев. Своими продуманными, решительными действиями они вместе с бойцами подразделения способствовали расширению плацдарма на вражеском берегу. В этом тяжёлом бою пал смертью храбрых мл.сержант Зверев А.М., а лейтенант Угрюмов С.В., раненый, продолжал руководить боем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1944 года за успешное выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками  при овладении г. Полоцком, проявленное при этом доблесть и мужество, 270-я стрелковая дивизия награждена орденом Красного Знамени. Затем она ведёт бои за освобождение Прибалтики, участвует в знаменитой Клайпедской операции, в прорыве обороны врага северо-западнее г. Шауляя в Литве.

 

На этих стендах вы можете увидеть материалы, посвящённые героическим подвигам бойцов дивизии, прочитать отрывки из воспоминаний и писем, увидеть вещи, присланные школьному музею.

 

 

свернуть